Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2019

Luna-
12:59

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
Luna-
12:56
Reposted fromFlau Flau viagrovly grovly
Luna-
12:55
4091 4e1c 500
Reposted fromeffic effic viagrovly grovly
Luna-
12:27
Reposted from1911 1911 viagrovly grovly
Luna-
12:26
9758 76d5
Reposted fromEtnigos Etnigos viagrovly grovly
Luna-
12:26
Reposted fromFlau Flau viagrovly grovly
Luna-
12:24
Reposted fromteijakool teijakool viagrovly grovly
Luna-
12:20
1492 70c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagrovly grovly

December 04 2019

Luna-
20:47
5501 83f8 500
Reposted fromowca owca viaPoranny Poranny
Luna-
20:47
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viagrovly grovly
Luna-
20:46
8855 bc1d
Reposted fromteijakool teijakool viagrovly grovly

December 02 2019

Luna-
18:13
6107 dd89 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viagrovly grovly
Luna-
17:48
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny

November 22 2019

Luna-
21:41
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viagrovly grovly
Luna-
21:40
- Jakoś sobie poradzę. - Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey "Ostatni testament"
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagrovly grovly

November 21 2019

Luna-
14:14
2884 1293 500
Kraków
Luna-
14:07
1469 8b8f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Luna-
14:05
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagrovly grovly
Luna-
14:03
1307 4a9d
Luna-
13:59
1242 44c9
Reposted byfrikadellegrovlyLeguanienhashosiugafsl420Brainyhash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl